Pechowa_

560 tekstów – auto­rem jest Pecho­wa_.

Tęcza...

Dzi­siaj jes­tem słońcem
które stało się przewagą
upal­nych skraj­nie dni
pa­nujących między nami

Tworzy­my niebezpieczny
pożar dla zgrza­nych ciał
gdzie je­dynym ukojeniem
jest prze­lot­ny deszcz

Spływający w moim sercu
bo nicze­go więcej nie pragnę
niż podzi­wiania wspólnie
tak ko­loro­wej tęczy...


11.06.2018 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 11 czerwca 2018, 18:05

Przypomnienie...

Czuję jak odcinasz
dopływ powietrza
którym razem
oddychamy

Słab­nie mój oddech
by wyszep­tać ciche
"Jes­tem tutaj..."
tak więc trzymam

Kur­czo­wo Twoją dłoń
pragnąc przypomnieć
dlacze­go pokochałam
człowieka ja­kim jesteś...


01.03.2018 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 1 maja 2018, 19:20

Żegluga...

Za­bierz mnie gdzieś
gdzie będę mogła
pożeg­lo­wać z myślami
na środ­ku oceanu

Chla­piąc w sza­le wodą
zgrza­ne policzki
od ma­jowe­go słońca
jed­nocześnie nieśmiało

Wzdychając pełną piersią
wiatr o nu­cie wolności
od codzien­nych trosk
które przy­bierają na sile...


20.04.2018 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 20 kwietnia 2018, 19:09

Zbyt często próbu­jemy up­chać siebie w ok­reśloną ramę bycia,
aby zas­po­koić dużą pot­rzebę przy­podo­bania się otoczeniu... 

myśl
zebrała 7 fiszek • 19 kwietnia 2018, 20:48

Cza­sem le­piej być niewielką dro­binką w tłumie pięknych replik,
gdzie każdy prześci­ga naj­lep­sze tren­dy za­pomi­nając o prostocie... 

myśl
zebrała 5 fiszek • 16 kwietnia 2018, 19:33

Słońce...

Nie ważne
czy zachwieję się
od nad­miaru trosk
czy połknę za dużo łez

Pot­ra­fisz doskonale
wpleść w zwykłe dni
od­ro­binę słońca
które no­sisz na ustach

Dla­tego uwielbiam
trwać przy Tobie
bo jes­teś zawsze
na­wet w nie pogodę...


08.03.2018 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 8 marca 2018, 19:14

Ona...

Do­tykasz we mnie
ty­lu wrażli­wych miejsc
które jed­ne­go dnia
pragnę tak czuć

In­ne­go zno­wu dnia
widzę w sobie
zahartowaną
przez życie kobietę

Nau­czoną sta­wiać się
wszys­tkim emocją i ludziom
którym boję się zaufać
z oba­wy o opuszczenie...25.02.2018 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 25 lutego 2018, 19:45

Powtórka...

Na­wet nie wiem
kiedy przyszła zima
otu­lona w biały puch
spa­dający na mo­je usta

Gorące od pocałunków
które da­jesz mi zawsze
na dzień dob­ry
i na do widzenia

Cze­kam na powtórkę
jak u ulu­bione­go filmu
gdzie ta­kie chwilę
noszą w ser­cu miłość...17.01.2018 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 17 stycznia 2018, 20:17

Strażnik...

Ilek­roć marzę
o da­lekich podróżach
Ty stoisz jak strażnik
u pro­gu mo­jego serca

Zak­reślając na mapie
ko­lej­ne miejsca
które zamieniliśmy
w piękne wspomnienia

Za sprawą czynów
wzma­gasz pragnienie
byś zos­tał na zawsze
pat­ro­nem szczęścia...


08.01.2018 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 8 stycznia 2018, 19:04

Papier...

Trzy­mam w dłoni
kil­ka sfatygowanych
pus­tych kartek
gdzie jednocześnie

Pot­rząsam piórem
w którym brak weny
by na­pisać pierwszy
wers pełny przeżyć

Nag­le wypuszczam
z rąk nie tyl­ko kawał
pa­pieru ale i nadzieję
którą nie pot­ra­fię unieść...


7.01.2018 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 7 stycznia 2018, 15:53
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
O P Q
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

12 czerwca 2018, 15:33misiek45 sko­men­to­wał tek­st Tęcza...  

11 czerwca 2018, 18:04Pechowa_ do­dał no­wy tek­st Tęcza...  

15 maja 2018, 23:40Cris sko­men­to­wał tek­st Przypomnienie...  

15 maja 2018, 09:48Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st Przypomnienie...  

3 maja 2018, 20:13yestem sko­men­to­wał tek­st Przypomnienie...  

1 maja 2018, 19:20Pechowa_ do­dał no­wy tek­st Przypomnienie...  

21 kwietnia 2018, 02:00yestem sko­men­to­wał tek­st Żegluga...  

20 kwietnia 2018, 20:40dark smurf sko­men­to­wał tek­st Żegluga...  

20 kwietnia 2018, 20:37szpiek sko­men­to­wał tek­st Żegluga...  

20 kwietnia 2018, 19:08Pechowa_ do­dał no­wy tek­st Żegluga...