Pechowa_

565 tekstów – auto­rem jest Pecho­wa_.

Szafa...

Ilek­roć pragnę
up­chać do szafy
wszys­tkie złe
wspomnienia

Przychodzisz
niep­roszo­na
ub­ra­na w piękne
ko­lory dro­ga jesień

Chwy­tasz serca
w pułapkę melancholii
gdzie człowiek
czuję się tak bezbronny...


09.10.2018 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 9 października 2018, 11:53

Lotto...

Uwiel­biam odbierać
Nasze pier­wsze
spot­ka­nie jak dziwny
szczęśli­wy traf w lotka

Wyg­rałam wszystko
cze­go nie kupisz
za złoty czy dolar
na­zywam to uczucie

Opar­te o miliony
czułych spojrzeń
czy o jed­no słowo
"Kocham Cię.."


08.10.2018 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 8 października 2018, 14:28

Stop...

Ob­darta z niewinności
do świata pełne­go
sprzecznych ludzi
układam tak siebie

Nie do poznania
byś tyl­ko Ty mógł
dot­knąć tej duszy
którą ideal­nie tuszuję

Nie­wzruszoną postawą
zos­ta­wiając na odchodnym
os­trze­gaw­cze stop mówiące
"Zos­tań al­bo odejdź..."


07.10.2018 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 7 października 2018, 08:58

Zachód...

Uwiel­biam patrzeć
jak promienie
os­tatnich dni lata
przedzierają się

Przez niejed­no okno
tworząc romantyczny
nas­trój do wyznań
za­kocha­nych serc

O let­nich spacerach
by na tle zachodu
zat­rzy­mać wspomnienia
na chłod­niej­sze dni...21.08.2018 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 21 sierpnia 2018, 16:55

Odwet...

Pragnę wziąć odwet
i stłuc wszystkie
piękne twarze
pod­kreślo­ne fałszem

Nie bać się
roz­le­wu złości
który nakręca mnie
by odejść z gracją

Od całego "chłamu"
gdzie będę mogę spuścić
wzrok na mo­je drążce
ręce pełne uczuć...04.07.2018 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 4 lipca 2018, 18:01

Tęcza...

Dzi­siaj jes­tem słońcem
które stało się przewagą
upal­nych skraj­nie dni
pa­nujących między nami

Tworzy­my niebezpieczny
pożar dla zgrza­nych ciał
gdzie je­dynym ukojeniem
jest prze­lot­ny deszcz

Spływający w moim sercu
bo nicze­go więcej nie pragnę
niż podzi­wiania wspólnie
tak ko­loro­wej tęczy...


11.06.2018 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 11 czerwca 2018, 18:05

Przypomnienie...

Czuję jak odcinasz
dopływ powietrza
którym razem
oddychamy

Słab­nie mój oddech
by wyszep­tać ciche
"Jes­tem tutaj..."
tak więc trzymam

Kur­czo­wo Twoją dłoń
pragnąc przypomnieć
dlacze­go pokochałam
człowieka ja­kim jesteś...


01.03.2018 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 1 maja 2018, 19:20

Żegluga...

Za­bierz mnie gdzieś
gdzie będę mogła
pożeg­lo­wać z myślami
na środ­ku oceanu

Chla­piąc w sza­le wodą
zgrza­ne policzki
od ma­jowe­go słońca
jed­nocześnie nieśmiało

Wzdychając pełną piersią
wiatr o nu­cie wolności
od codzien­nych trosk
które przy­bierają na sile...


20.04.2018 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 20 kwietnia 2018, 19:09

Zbyt często próbu­jemy up­chać siebie w ok­reśloną ramę bycia,
aby zas­po­koić dużą pot­rzebę przy­podo­bania się otoczeniu... 

myśl
zebrała 7 fiszek • 19 kwietnia 2018, 20:48

Cza­sem le­piej być niewielką dro­binką w tłumie pięknych replik,
gdzie każdy prześci­ga naj­lep­sze tren­dy za­pomi­nając o prostocie... 

myśl
zebrała 5 fiszek • 16 kwietnia 2018, 19:33
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
O P Q
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

9 października 2018, 14:12yestem sko­men­to­wał tek­st Szafa...  

9 października 2018, 11:52Pechowa_ do­dał no­wy tek­st Szafa...  

8 października 2018, 15:12yestem sko­men­to­wał tek­st Lotto...  

8 października 2018, 15:06yestem sko­men­to­wał tek­st Stop...  

8 października 2018, 14:34Pechowa_ sko­men­to­wał tek­st Olvidarte jamás

8 października 2018, 14:31Pechowa_ sko­men­to­wał tek­st Stop...  

8 października 2018, 14:27Pechowa_ do­dał no­wy tek­st Lotto...  

7 października 2018, 21:29Gaia sko­men­to­wał tek­st Stop...  

7 października 2018, 09:27yestem sko­men­to­wał tek­st Stop...  

7 października 2018, 09:25Pechowa_ sko­men­to­wał tek­st Stop...